پیتزا ی تک نفره در اندازه ۲۳ سانتی متر ارائه می گردد
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

243.900 تومان
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

239.900 تومان
پیتزا بیکن ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

242.900 تومان
پپتزا سامرلایف ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

236.000 تومان
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

236.900 تومان
پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

234.900 تومان
پیتزا اسپشیال ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

244.900تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

226.000تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

216.000 تومان
پیتزا نوستالژی ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

206.900 تومان
پیتزا وجتریانا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

190.900تومان
پیتزا سیسیلی ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

206.900 تومان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

158.900 تومان
پیتزا چیز ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

135.900تومان
پیتزا ی تک نفره در اندازه ۲۳ سانتی متر ارائه می گردد
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

243.900 تومان
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

243.900 تومان
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

243.900 تومان
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

239.900 تومان
پیتزا بیکن ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

242.900 تومان
پپتزا سامرلایف ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

236.000 تومان
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

236.900 تومان
پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

234.900 تومان
پیتزا اسپشیال ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

244.900تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

226.000تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

216.000 تومان
پیتزا نوستالژی ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

206.900 تومان
پیتزا وجتریانا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

190.900تومان
پیتزا سیسیلی ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

206.900 تومان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

158.900 تومان
پیتزا چیز ایتالیایی تک نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

135.900تومان
پیتزا ی دو نفره در اندازه ۳۴ سانتی متر ارائه می گردد
پیتزا سیر و استیک دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون، میکس پنیر پیتزا ایتالیایی و دانمارکی

 

309.900 تومان
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

311.900 تومان
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

309.900 تومان
پیتزا بیکن ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

289.900تومان
پپتزا سامرلایف ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

298.900 تومان
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

302.900 تومان
پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

292.900 تومان
پیتزا اسپشیال ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

314.900تومان
پیتزا فور سیزن ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا پپرونی ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا چیکن ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا وجیتریانا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا استیک ایتالیایی

312.900 تومان
پیتزا سلکشن ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب ۲ نوع پیتزا به انتخاب شما

314.900 تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

283.900 تومان
پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

277.900تومان
پیتزا نوستالژی ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

283.900 تومان
پیتزا وجتریانا ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

232.900 تومان
پیتزا سیسیلی ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

283.900 تومان
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

199.900تومان
پیتزا چیز ایتالیایی دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

174.000 تومان
باسیل برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ریحان، قارچ، سس مخصوص، نان گرد

221.900 تومان
فلورانس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، فلفل دلمه ای، هویج، قارچ بلانچ، کدو، نان گرد

231.900 تومان
برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

188.900 تومان
چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

202.900 تومان
ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

216.000 تومان
اسموکی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

196.900 تومان
برگر ویژه بلوکازا

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

231.000تومان
میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ گریل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سیب زمینی سرخ شده

254.900 تومان
چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، چوریتسو گوشت شکاری ۹۰%، پنیر گودا، خیارشو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان گرد

254.900تومان
زینگر برگر

یک عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

196.900 تومان
دبل زینگر برگر

دو عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

– تومان
ساندویج رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

217.900تومان
ساندویج چیکن اسپشیال

یک عدد فیله مرغ طعم دار شده گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

158.900 تومان
ساندویچ هات داگ و بیکن

یک عدد هات داگ، بیکن ایرلندی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

168.900 تومان
ساندویج هات داگ

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

131.900 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، قارچ ، پنیر مخصوص ، گوجه، خیارشور، نان باگت

152.900 تومان
ساندویچ ساب استیک گوشت

۱۲۰ گرم فیله گوساله، قارچ، سیر، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان باگت

239.900 تومان
ساندویج هات داگ هالوپینو (تند)

یک عدد هات داگ، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

147.900 تومان
ساندویچ مانارولا تنوری

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، پپرونی مکزیکی ۹۰%، قارچ طعم دار شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پیچیده شده در خمیر مخصوص

165.900 تومان
برگر تنوری اسپشیال

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پپرونی، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه، کنجد، پیچیده شده در خمیر مخصوص (طبخ در تنور)

225.900تومان
ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

 

164.900 تومان
ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ مخصوص، پنیر پروسس، سس ساندویچ، کنجد، قارچ، پیچیده شده در خمیر مخصوص (طبخ در تنور)

161.900 تومان
ساندویچ رست بیف تنوری

گوشت رست شده گوساله ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ، گوجه ، سس مخصوص پیچیده در خمیر مخصوص و پخت تنوری

245.900 تومان
چیکن اسپیناج تنوری

100 گرم گوشت سینه مرغ گریل شده ، اسفناج طعم دار شده ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص پیچیده شده در خمیر مخصوص

188.900 تومان
بشقاب سوخاری بلوکازا

۲ عدد رول سوخاری، ۲ عدد فیله سوخاری، سیب کرانچی، سس مخصوص، قارچ سوخاری، دیپ چدار

399.900 تومان
فیله مرغ استریپس سه تکه ( نرمال / اسپایسی )

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

229.900 تومان
فیله مرغ استریپس چهار تکه ( نرمال / اسپایسی )

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

248.900 تومان
نودل مرغ

۲۰۰ گرم لینگویینی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین

198.000 تومان
پاستا چیکن آلفردو

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

259.900 تومان
پاستا بیف آلفردو

پنه، راسته گوساله، گوجه گیلاسی ، سس آلفردو ، پارمزان

309.900 تومان
پاستا چیکن پستو

پنه، فیله مرغ، قارچ ، سس پستو ، پنیر پارمیزان

279.900تومان
نودل سبزیجات

۲۰۰ گرم لینگویینی، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین

165.000 تومان
بشقاب استیک مرغ گریل

۴۰۰ گرم استیک سینه مرغ گریل شده، سبزیجات طعم دار شده متنوع و متناسب با فصل، سس قارچ

354.900 تومان
بشقاب استیک با سس قارچ

فیله گوساله 300 گرم ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

585.900 تومان
بشقاب مخصوص

فیله گوساله 200 گرم  ، سینه مرغ ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

698.900 تومان
سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو، فیله مرغ سوخاری، نان سیر، زیتون، گوجه، سس سزار

319.900 تومان
سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان سیر، زیتون، گوجه گیلاسی، سس سزار

295.900 تومان
بشقاب سبزیجات

۳۵۰ گرم، قارچ، هویج، کبم بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، فلفل دلمه ای، سس مونگولین

235.900تومان
سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده

96.900 تومان
سیب زمینی با پنیر چدار

۳۰۰، ۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار

118.900 تومان
سیب زمینی با سس قارچ

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ

172.900تومان
سیب زمینی کرانچی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سوخاری شده با پانکو به همراه سس سیراچا

139.900 تومان
نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا

141.900تومان
قارچ سوخاری

۱۲ تا ۱۵ عدد قارچ سوخاری

132.900تومان
نوشابه های شرکتی صدمه های سنگینی به شما میزنن، از نوشیدنی های طبیعی استفاده کنیم
اسپشیال بلوکازا

آلبالو ، بلوکارسائو ، لیمو

135.900تومان
موهیتو سبز

لیمو ، نعنا ، آب گاز دار

117.900 تومان
جینجر لیموناد

زنجبیل ، لیمو ، آب گاز دار

117.900 تومان
لیموناد

لیمو ، یخ ، سودا

100.900تومان
پیناکولادا

آناناس ، نارگیل ، بستنی وانیلی

121.900 تومان
لایم بری

آلبالو ، لیمو ، شاتوت و توت فرنگی

123.900تومان
هلو بری

هلو ، شاتوت

135.900 تومان
رد پشن موهیتو

نعنا ، لیمو ، شاتوت ، پشن فروت

151.900 تومان
بلو ایتالیانو

بلوکارسائو ، لیمو ، سیروپ دارچین ، سودا 

142.900تومان
نوشیدنی تازه فصلی

هندوانه ، طالبی ، پرتغال

93.900 تومان
شیک دیپ شکلات

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی شکلاتی، پودر شکلات، موز

166.900تومان
شیک نوتلا

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، نوتلا

171.900 تومان
شیک نوستالژی

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، بیسکویت

166.900 تومان
شیک کیت کت

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کیت کت

175.900 تومان
شیک کوکی کارامل

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کارامل ، کوکی

166.900 تومان
شیک کره بادام زمینی

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، کره بادام زمینی

163.900تومان
شیک وانیل

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، سیروپ وانیل

131.900تومان
شیک توت فرنگی

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی

131.900تومان
شیک شکلات

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، شکلات

131.900 تومان
شیک توت فرنگی

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی

۱۰۹,۹۰۰ تومان
اسپرسو ، ریسترتو
76.900 تومان
دبل اسپرسو
81.900 تومان
اسپرسو ماکیاتو
86.900 تومان
امریکانو / دبل
86.900 تومان
کاپوچینو / دبل
99.900 تومان
لاته ماکیاتو
105.900 تومان
کارامل ماکیاتو
121.900تومان
موکا ( شکلات )
117.900تومان
آیس اسپرسو
83.900 تومان